Суббота, 05.12.2020
Мой сайт
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Главная » Гостевая книга [ Добавить запись ]

Страницы: 1 2 3 ... 15 16 »
Показано 1-20 из 313 сообщений
0  
313. польский   (15.07.2020 13:45)
Ch – choroba (wynagrodzenie chorobowe, które płaci pracodawca lub zasiłek chorobowy, który płaci ZUS)

Op – opieka na dziecko do lat 14 lub innego członka rodziny 

Uw – urlop wypoczynkowy (20 lub 26 dni w roku w zależności od stażu pracy)

Uż – urlop na żądanie (4 dni w ciągu roku w ramach limitu 20 lub 26 dni)

Um – urlop macierzyński

Urodz- urlop rodzicielski

Uojc – urlop ojcowski

Uwych – urlop wychowawczy 

Uok – urlop okolicznościowy (na okoliczność ślubu lub pogrzebu członków rodziny)

Ub – urlop bezpłatny

Zw. art 188 kp – zwolnienie na dziecko z art.188 (2 dni w ciągu roku dla rodziców wychowujących dzieci do lat 14) 

NUN – nieobecność usprawiedliwiona niepłatna (wyjścia, np. do sądu, które są usprawiedliwione, ale nie należy się za nie wynagrodzenie, tylko pracownik z sądu powinien otrzymać rekompensatę za utracone wynagrodzenie itp.)  

NUP – nieobecność usprawiedliwiona płatna (np. zwolnienie na poszukiwanie pracy, które pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi w okresie wypowiedzenia na jego wniosek czy zwolnienie w celu honorowego oddawania krwi).

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ewidencja-czasu-pracy-nie-daj-sie-zaskoczyc-kontroli-pip

0  
312. fxjsfyjdtyj cdgfkfgk dfjdyj   (13.02.2020 16:25)
Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki
vPvB – substancja bardzo trwała i ulegająca biokumulacji w bardzo dużym stopniu
PBT – substancja trwała, ulegająca biokumulacji i toksyczna
NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie
NDSCh – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe
NDSP – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe
LD50 - Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt
LDLO - Najniższa dawka substancji wprowadzonej do organizmu dowolną drogą,
która jest w stanie wywołać śmierć tego organizmu.
EC50 - Połowa maksymalnego stężenia wywołującego skutki.

0  
311. fxjsfyjdtyj cdgfkfgk dfjdyj   (13.02.2020 16:20)
LD50 - Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych organizmów
LC50 - Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych organizmów
ECX - Stężenie, przy którym obserwuje się X % zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu
LOEC - Najniższe stężenie wywołujące dający się zaobserwować efekt
NOEL - Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów
RID - Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
ADR - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
IMDG - Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych
ICAO/IATA - Organizacja Międzynarodowego lotnictwa cywilnego/Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych
ADN - Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewóz materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi
UVCB - Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne

0  
310. fxjsfyjdtyj cdgfkfgk dfjdyj   (13.02.2020 16:20)
Carc. - Rakotwórczość
Repr. - Działanie szkodliwe na rozrodczość
STOT SE - Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe
STOT RE - Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie
Asp. Tox. - Zagrożenie spowodowane aspiracją
Aquatic Acute - Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie ostre
Aquatic Chronic - Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kat. przewlekła
Ozone - Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej
Lact. - Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria dodatkowa, wpływ na laktację lub oddziaływanie
NDS - Najwyższe dopuszczalne stężenie
NDSCh - Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe
NDSP - Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe
vPvB - (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumul
PBT - (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna
PNEC - PNEC Przewidywane stężenie niepowodujące skutków
DN(M)EL - Poziom niepowodujący zmian

0  
309. fxjsfyjdtyj cdgfkfgk dfjdyj   (13.02.2020 16:19)
Wykaz skrótów
Expl. - Materiał wybuchowy
Flam. Gas - Gaz łatwo palny
Flam. Aerosol - Wyrób aerozolowy łatwo palny
Ox. Gas - Gaz utleniający
Press. Gas - Gaz pod ciśnieniem
Flam. Liq. - Substancja ciekła łatwo palna
Flam. Sol. - Substancja stała łatwo palna
Self-react. - Substancja lub mieszanina samoreaktywna
Pyr.liq. - Substancja ciekła piroforyczna
Pyr.sol. - Substancja stała piroforyczna
Self-heat - Substancja lub mieszanina samonagrzewająca się
Water-react. - Substancja lub mieszanina, która w kontakcie z wodą uwalnia łatwopalny gaz
Ox. Liq. - Substancja ciekła utleniająca
Ox. Sol. - Substancja stała utleniająca
Org. Perox. - Nadtlenek organiczny
Met. Corr. - Substancja lub mieszanina powodująca korozję metali
Acute Tox. - Toksyczność ostra
Skin Corr. - Działanie żrące na skórę
Skin Irrit. - Działanie drażniące na skórę
Eye Dam. - Poważne uszkodzenie oczu
Eye Irrit. - Działanie drażniące na oczy
Resp. Sens. - Działanie uczulające na drogi oddechowe
Skin Sens. - Działanie uczulające na skórę
Muta. - Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

0  
308. Walentina [lingvopol888]   (26.11.2019 17:56)
Гаранти́рованный пенсио́нный план (ГПП) в Росси́и

0  
307. Walentina [lingvopol888]   (26.11.2019 17:51)
To warto wiedziećo Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) https://www.mojeppk.pl/pliki....2.0.pdf

Що варто знати про Планикапіталовкладень працівників (PPK)
https://www.mojeppk.pl/pliki....UKR.pdf

0  
306. rttek   (01.05.2019 15:51)
товарищество с ограниченной ответственностью - Spółka komandytowa - limited partnership

0  
305. fortek   (23.10.2018 13:02)
kartongibs - гипсокартон?

0  
304. Мих   (09.10.2018 15:48)
4. Strony o charakterze ekonomicznym

www.neftegaz.ru – portal informacyjny branży ropy naftowej i gazu w FR

www.riatec.ru - portal informacyjny branży energetycznej (pod auspicjami Ministerstwa Energetyki FR)

- portal informacyjny branży energetycznej (pod auspicjami Ministerstwa Energetyki FR)

www.rgwto.com - strona poświęcona negocjacjom akcesyjnym Rosji do WTO

www.oecdmoscoworg.83.com1.ru - biuro OECD w Moskwie; strona poświęcona negocjacjom akcesyjnym Rosji do OECD

www.recep.ru – Rosyjsko-Europejskie Centrum Polityki Gospodarczej

www.raexpert.ru – bazy danych, ratingi itp.

www.iet.ru – Instytut Gospodarki w Transformacji

www.consultant.ru - baza prawna

0  
303. Мих   (09.10.2018 15:47)
2. Samorządy gospodarcze

www.tpprf.ru – Izba przemysłowo-handlowa FR

www.smolcci.keytown.com – lista regionalnych przedstawicielstw Izby przemysowo-handlowej FR

www.rspp.ru - Rosyjski Związek Przemysłowców i Przedsiębiorców (RZPP)

www.delorus.ru - Delowaja Rossija, organizacja skupiająca przedstawicieli biznesu z innych, niż paliwowy sektor gospodarki

www.aebrus.ru - Stowarzyszenie Europejskich Przedsiębiorców w Moskwie3. Prasa ekonomiczna

www.rg.ru - "Rossijskaja Gazieta", publikuje m.in. akty prawne

www.interfax.ru – Agencja Informacyjna Interfax

www.ria.ru – portal informacyjny RIA NOVOSTI

www.vedomosti.ru – portal informacyjny Wiedomosti

www.kommersant.ru – wpływowy dziennik o profilu gospodarczym „Kommersant”

www.rbc.ru - dziennik gospodarczy "RBK daily"

www.regnum.ru – portal informacyjny Regnum

www.finiz.ru – gazeta Finansowyje Izvestia

www.eg-online.ru – gazeta Ekonomika i Żyzń

www.vremya.ru - gazeta "Wremia Nowostiej"

0  
302. Мих   (09.10.2018 15:47)
1. Administracja gospodarcza

www.cbr.ru – Bank Centralny FR

www.customs.ru - Federalna Służba Celna FR

www.government.ru – Rząd FR

www.minfin.ru – Ministerstwo Finansów FR

www.economy.gov.ru – Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego FR

www.minatom.ru - Federalna Agencja ds. Energetyki Atomowej FR

www.minprom.gov.ru – Ministerstwo Przemysłu i Handlu FR

www.minenergo.gov.ru - Ministerstwo Energetyki FR

www.mintrans.ru - Ministerstwo Transportu FR

www.mnr.gov.ru - Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ekologii FR

www.mcx.ru – Ministerstwo Rolnictwa FR

www.minregion.ru - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego FR

www.mid.ru – MSZ FR

www.gks.ru – Federalna Służba Statystyki Państwowej

www.fcsm.ru – Federalna Służba ds. Rynków Finansowych

www.fas.gov.ru - Federalna Służba Antymonopolowa FR

www.gost.ru - Federalna Agencja ds. Standaryzacji

www.rospotrebnadzor.ru - Federalna Służba ds. Nadzoru w Sferze Ochrony Praw Konsumenta i Pomyślności Człowieka FR (służby sanitarne)

www.fsvps.ru - Federalna Służba ds. Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego FR

www.zakupki.gov.ru - oficjalna strona o ogłaszanych przetargach

0  
301. go56ty   (19.06.2018 01:02)
– najwyższe dopuszczalne natężenie czynnika fizycznego (np. drgań, promieniowania itp.) szkodliwego dla zdrowia (NDN) – ustalone jako wartość średnia natężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w k.p., przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń;
– wartości NDN - dopuszczalne wartości wielkości charakteryzujących hałas lub drgania mechaniczne, określone w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, a dla kobiet w ciąży oraz młodocianych odpowiednio w przepisach w sprawie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet oraz w przepisach w sprawie prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac;
–wartości progów działania - wartości wielkości charakteryzujących hałas i drgania mechaniczne w środowisku pracy (bez uwzględniania skutków stosowania środków ochrony indywidualnej), określone w załączniku do rozporządzenia. Wartości progów działania odnoszą się do drgań mechanicznych.

0  
300. go56ty   (19.06.2018 01:02)
– najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) - wartość średnia ważona czynnika szkodliwego dla zdrowia (np. substancji chemicznej, pyłu itp.), którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy,
–najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) - wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina;
– najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) – wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.

+1  
299. go56ty   (06.06.2018 18:54)
Co dokładnie znaczy skrót "wz" (w zastępstwie)?

0  
298. go56ty   (24.05.2018 12:47)
Решение об административной депортации. Rozhodnutí o správním vyhoštění

0  
297. go56ty   (23.05.2018 03:59)
żul z pod sklepu

0  
296. gosha   (20.05.2018 00:03)
Ogólnorosyjski klasyfikator przedsiębiorstw i organizacji (OKPO) Ogólnorosyjski klasyfikator władzy państwowej i administracji (OKOGU) Ogólnorosyjski klasyfikator regionów gospodarczych (OKER) Ogólnorosyjski klasyfikator rodzajów działalności gospodarczej, produktów i usług (OKDP) Ogólnorosyjski klasyfikator specjalności edukacyjnych (OKSO) Ogólnorosyjski klasyfikator zawodów (OKZ) Ogólnorosyjski klasyfikator dokumentacji zarządczej (OKUD) All-Russian Product Classification (OKP) Ogólnorosyjski klasyfikator informacji o ochronie socjalnej ludności (OKISZN) Ogólnorosyjska klasyfikacja usług dla ludności (OCSN) All-Russian Classifier of Standards (ACS) Ogólnorosyjski klasyfikator zawodów pracowników, pracowników i klas taryfowych (OKPDTR) Ogólnorosyjski klasyfikator środków trwałych (OKOF) Ogólnorosyjski klasyfikator walut (OKV) Ogólnorosyjski klasyfikator produktów i dokumentów projektowych inżynierii mechanicznej i inżynierii przyrządów (klasyfikator ESKD) Wszechrosyjska klasyfikacja jednostek miar (OKEI) Ogólnorosyjski klasyfikator specjalności o wyższej klasyfikacji naukowej (OKSVNK

0  
295. Ална   (04.05.2018 15:19)
трансмитанция

0  
294. Алёна   (16.03.2018 16:36)
Assiette – wieloelementowe danie będące przeglądem możliwości na przyrządzenie wybranego produktu, wszystko to na jednym talerzu. Jeśli weźmiemy na warsztat marchewkę, to należy podać ją w kilku wersjach, np. jako lody, pieczoną, smażoną, jako galaretka, mus, sos, itp.

ТАРЕЛКА


Имя *:
Email *:
WWW:
Все смайлы
Код *:
Поиск
Друзья сайта
  • Создать сайт
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Все проекты компании
  • Copyright MyCorp © 2020
    Бесплатный хостинг uCoz